За проекта

Проект „Консервация, реставрация и социализация
на тракийски могили „Хелвеция“ и „Грифони“
Бенефициент: Община Казанлък
Партньор: Исторически музеи „Искра“ – Казанлък
Продължителност на проекта в месеци: 25 месеца
Общ бюджет на проекта 1 419 614,43 евро (2 776 524,49 лв.)
100 % безвъзмездна финансова помощ
Териториален обхват на проекта – Община Казанлък, имот № 000354 в землището на гр. Шипка

Долина на тракийските владетели, намираща се на територията на община Казанлък, е районът, известен с най-много и забележителни свидетелства за уникалността на тракийската култура.

Реализацията на проект “Консервация, реставрация и социализация на тракийски могили „Хелвеция“ и „Грифони“ ще доведе до опазване и социализация на част от богатото тракийско културно наследство. Проектът ще допринесе за реставриране и запазване за бъдещите поколения на два уникални паметника на тракийската култура с национално значение и ще даде възможност те да бъдат достъпни за посещения от граждани и туристи.

Проектът предвижда:

Изграждане на приемна сграда, която да служи за информационен център и ще обслужва посетителите на тракийските могили „Грифони“, „Хелвеция“ и „Шушманец. Районът около приемната сграда и гробниците ще бъде облагороден, ще се изгради зона за рекреация и малък паркинг.

Предвижда се изграждане на постоянни защитни покрития и хидроизолация над гробниците, монтиране на дата-логери, изграждане на електрическа инсталация и осветление, климатизиране на пространството в и около гробница „Хелвеция“ поставяне на остъклени метални платформи, консервационно-реставрационните работи и други.

Чрез реализацията на проекта ще се допълни с още два обекта списъка с вече реставрираните и отворени за посещения обекти в Долината на тракийските владетели – Казанлъшка тракийска гробница (намираща се под егидата на ЮНЕСКО), гробниците Голяма Косматка, Оструша, Крън II, Голяма Арсеналка, Шушманец (реализиран проект за консервация, реставрация и социализация по ОПРР с бенефициент Министерство на културата), създавайки по този начин една интегрирана система от социализирани паметници на културата.

Проектът е насочен към възстановяването и опазването на паметници на културата с национално значение за бъдещите поколения и към осигуряване на достъпност на тракийското културното наследство за обществеността от страната и чужбина и в този смисъл е в съответствие с:

Основната цел на Програма БГ08

Целите на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022

Целите на Мярка 1

Целите и приоритетите на Приоритетна област 4 на ФМ на ЕИП

Проект на Национална стратегия за развитие на културата

Регионален план за развитие на югоизточен район от ниво 2 за периода 2014-2020

Областна стратегия за развитие на област Стара Загора 2014-2020

Общински план за развитие на Община Казанлък 2014-2020

Програма за управление на Община Казанлък 2011-2015