Дейности

Дейност № 1: Управление, администриране и отчетност на проекта

Дейността цели осигуряване на необходимия човешки и технически ресурс за качествено и законосъобразно управление на проекта.

1. Сформиране на Екип за управление на проекта /ЕУП/ от 8 души – Ръководител, Административен координатор, Експерт-Археолог, 2 броя Експерт „Инвеститорски контрол“, Технически сътрудник, Юрист и Счетоводител.

2. Администриране чрез изпълнение на заложените дейности при спазване на бюджета на проекта, графика на дейностите, и управление на проекта с насоченост към постигане на набелязаните резултати.

3. Създаване информационна и документална система по проекта. ЕУП изготвя, събира и съхранява цялата документация по проекта.

4. Изготвяне на документации и провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители по проекта.

5. Осъществяване на вътрешен мониторинг и контрол – ЕУП ще следи напредъка на проекта по дейности, бюджет и график.

Дейност № 2: Информация и публичност

Целта на дейността е популяризиране на приноса на ФМ на ЕИП за опазване на тракийското културно наследство, в частност могили Хелвеция и Грифони за бъдещите поколения и социализацията им.

Предвиждат се следните дейности:

Организиране и провеждане на публични събития – начална и заключителна пресконференция;

Организиране и провеждане на официални церемонии – по „първа копка“ и по откриване на обекта, с организиран транспорт и коктейл за гостите;

Изработване и поставяне на билборд;

Изработване и поставяне на постоянна обяснителна табела след приключване на проекта;

Изработване и поставяне на информационни табели пред сградата на Община Казанлък и ИМ Искра;

Изработване и поставяне на туристически информационни табели (до входа на гробниците) и на възлови точки на главните пътища и в гр. Казанлък;

Изработване на рол банер;

Публикации по проекта и в местни/регионални медии;

Публикации по проекта в национални медии;

Платени репортажа в местна медия за официалните церемонии;

Публикуване на PR статии в електронни медии;

Интернет сайт по проекта на български и английски език, съдържащ информация за проекта, гробниците Хелвеция и Грифони, както и за другите гробници в региона;

Комплекти флаг на РБългария и ЕС с интериорна двойна стойка от дърво + пики;

Изработване на печатни материали – брошури – 2 вида и брандирани хартиени торбички;

Изработване на комплекти рекламни материали;

Изработване на видеоклип представящ постигнатите резултати по проекта и богатото тракийско културно наследство в региона.

Дейност № 3: Изпълнение на строително-монтажните и консервационно-реставрационните работи

Дейността ще се осъществи от външен изпълнител, избран по реда на ЗОП. Избраният изпълнител за строително-монтажните работи ще извърши предвидените в техническия проект СМР и КРР, които са описани в количествено-стойностната сметка и са неразделна част от настоящото проектно предложение.

Най-общо ще бъде извършено следното:

1. Изграждане на приемна сграда – Приемната сграда ще служи за информационен център и ще обслужва посетителите на тракийските могили „Грифони“, „Хелвеция“ и „Шушманец“. Целият район около приемната сграда и двете гробници ще бъде облагороден, ще се изгради зона за рекреация и малък паркинг.

2. Могила „Хелвеция“ – Предвижда се изграждане на постоянно масивно защитно покритие и изпълнение на надеждна хидроизолация над гробницата, монтиране на дата-логери за температура и влага, изграждане на електрическа инсталация и осветление, поставяне на остъклени метални платформи, климатизиране на пространството в и около гробницата и други. Консервационно-реставрационните работи са определени съобразно Програма за консервация и реставрация и проект за КРР – комплексна консервация и реставрация на пластичната мазилкова украса, консервационно-реставрационни дейности по градежа, декоративната украса и подовата настилка, отстраняване на повърхностни отлагания и на отложените на повърхността кристализирали соли и други.

3. Могила ”Грифони” – Проектът предвижда изграждане на постоянно защитно покритие и изпълнение на надеждна хидроизолация над гробницата, осигуряване на перманентна естествена вентилация, монтиране на дата-логери за температура и влага, поставяне на остъклени метални платформи, изграждане на електрическа инсталация и осветление и други. Консервационно-реставрационните работи са определени съобразно Програма за консервация и реставрация и проект за КРР – консолидиране на каменните блокове, почистване от повърхностни замърсявания, отстраняване на кристални образувания и други.

Дейност № 4: Одит

Размерът на исканата БФП налага да бъде извършен независим финансов одит по проекта от външен независим изпълнител, избран по реда на ЗОП.

Изпълнителят осъществява текущ одит по проекта, като при подготовката на междинни искания за средства по проекта ще изготвя междинни одитни доклади, в които ще представи одитното си мнение за законосъобразността на обществените поръчки, по които има плащания, включени в искането. Междинните одитни доклади съдържат мнение и за осчетоводяването в счетоводната система на Община Казанлък на разходите, включени в искането.

Окончателен одитен доклад ще бъде изготвен при подготовката на окончателното искане за плащане по проекта. В него ще се съдържа одитно мнение и за цялостното изпълнение на проекта. Бенефициентът Община Казанлък предоставя на одитора пълен достъп до необходимата информация.

При осъществяване на одитната дейност избраният изпълнител се ръководи от Договора за безвъзмездна финансова помощ.

Дейността допринася за изпълнение на всички специфични цели и общата цел на проекта, чрез която ще се допринесе за постигане целта и на процедурата. Дейността допринася за прозрачност и контрол в процесите.

Дейност № 5: Строителен надзор

В рамките на дейностите по строителен надзор ще бъдат извършени услуги свързани с осъществяване на надзор върху изпълнението на строително дейности на обектите в рамките на инвестиционния проект, включително осъществяване на контрол върху законосъобразното започване на строежа; пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; изпълнението на строежите в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и съгласно изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ; спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; извършване на оценка за достъпност на строежа от лица с увреждания, в съответствие със законодателството; извършване на оценка за енергийна ефективност в съответствие със законодателството; контрол на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ при извършване на оценката на съответствието на инвестиционните проекти и при упражняване на строителен надзор; контрол върху документирането на всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаването и приемането на строителната площадка, строителните и монтажните работи, подлежащи на закриване, междинните и заключителните актове за приемане и предаване на строителни и монтажни работи и други; контрол за годността на строежа/обекта за въвеждане в експлоатация, постигането на проектните критерии и за гаранционен период на цялото съоръжение; координация на строителния процес до въвеждането на строежа/обекта в експлоатация.

След приключване на строително-монтажните работи, строителният надзор ще изготви окончателен доклад.

Дейност № 6: Авторски надзор

В рамките на дейностите по авторски надзор ще бъде извършено следното:

• авторски надзор при строителството на съответния обект в рамките на инвестиционния проект от откриването на строителната площадка до издаването на разрешение за ползване на обекта;

• присъствие при съставянето на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случай на установяване на точното изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя;

• наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително работи за съблюдаване на предписанията на проектанта, относно точното спазване на изработения от него инвестиционен проект от страна на всички участници в строителството;

• съгласуване на промени (в случай на необходимост) в проектната документация по искане на Възложителя или по предложение на лицето, упражняващо независим строителен надзор;

• заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнението на съответния обект.