История

Долината на тракийските царе
Броят на могилните насипи в Казанлъшката долина е около 1500, от които около 300 са проучени. Разкрити са 35 гробни съоръжения. От тях само 10 паметника са запазени в архитектурната си цялост.
Тракийски могилни гробници Хелвеция и Грифони са разкрити през 1996 година. От разкриването им, тяхното състояние с всеки изминал ден се влошава, заради климатичните условия и липсата на реставрационна и консервационна дейност.
Тракийски могилни гробници Хелвеция и Грифони се намират в световноизвестната Долина на тракийските владетели. Гробници Хелвеция, Грифони и Шушманец образуват уникален комплекс от три тракийски гробници, разположени една спрямо друга на разстояние 100 – 150 метра. Датират се в ІV в.пр.Хр.

„Хелвеция“
Тракийска подмогилна гробница Хелвеция е открита и проучена през 1996г. Уникалността на тази гробница се състои в архитектурното й планово решение и художествената й стойност като паметник на тракийската култура от национално значение.
След откриването й е изградена временна защитна постройка, поставена е врата и са изпълнени основни мерки по външно отводняване. Допълнително е изградена постоянна защитна постройка с дървена конструкция на тавана. На входа е монтирана метална врата, инсталиран е СОТ,в защитната постройка е монтирано ел.табло с предпазители, но не и осветителни тела, както и контакти за поддържащи системи.
Днес мазилката по камерните помещения е покрита със следи от течове, участъци застрашени от саморазпад и соли покриващи голяма част от автентичното тракийско покритие. Боите от естествени багрилата, които покриват крилата на каменната врата (източното крило е с червена боя, а западното с черна) и до днес са устояли на лошите климатични условия, но с течение на времето техния блясък е позагубен.
Важен факт, с който впечатлява Хелвеция като паметник на тракийската религия, са двете неградени пейки, разположени перпендикулярно на ритуалното ложе. Днес източната пейка е изнесена извън камерите и се съхранява на две половини, които са облегнати на източния зид на коридора. Необходимо е тя да бъде реставрирана и експонирана по подходящ начин.
Състоянието на жертвения камък в камерата е частично опазено с временно обвиване с нетрайни и лесно податливи на климатичните условия материали. Крайно необходимо е да се извършат дейности по консервация и реставрация.
При разкриването й, стените на преддверието са били частично обагрени в червено, като след направени изследвания е установено,че това е животинска кръв. В наши дни остатъците от кръв почти липсват.
Тракийска гробница Хелвеция е като цяло архитектурно добре запазена. Наблюдаваните патологии могат да се групират и опишат в следните основни елементи:
– Каменен градеж -Система от пукнатини по стените на гробната камера и преддверието, показва деформация на конструкцията
– Мазилки по стените и таваните на гробната камера и преддверието -Мазилките са особено ценни поради факта, че техниката в която са изпълнени „stucco lustro” на други места по света е позната на много по-късен етап. Повърхността на мазилковата декорация е почти изцяло покрита от кристализирали образувания, кал и други натрупвания, водещи до оцветявания.Виждат се и следи от плесени.
– Подове -Подовете са замърсени-покрити са със слой от прах и кал.
– Стени на дромоса-Част от камъните в горните краища на зидовете се нуждаят от укрепване.

„Грифони“
Тракийска гробница в Могилата на Грифоните е открита и проучена през 1996 г. Гробницата има представителна фасада и фалшив релефен,неразчленен, вписан в правоъгълно поле от блокове над входа за първата камера фронтон. Могилата е уникален паметник на архитектурното тракийско изкуство, без строителен аналог по прецизност и определена за най-представителната в цяла Тракия е кръглата куполна камера. Централно място в нея заема ритуалното ложе,което е с прецизна украса от пластични крачета. Пред ложето е поставен профилиран блок с пластична украса и тясна червена надлъжна линия.
След откриването на паметника е изградена временна защитна постройка, поставена е врата и са изпълнени основни мерки по външно отводняване.Впоследствие е изградена дървена защитна постройка. На входа е монтирана дървена врата,във вътрешността на гробницата е монтирано ел.табло с предпазители, но не и контакти за поддържащи системи.
Изолирането на паметника от външната среда не е оптимално. През пролетта и лятото в коридора проникват дъждовни води, а през летните месеци се наблюдава процес на кондензация на водните пари по стените на гробницата. В съчетание с липсата на влагоуловители, това е предпоставка за развиване на микроорганизми и плесен върху камъните на съоръжението. Поради кондензацията, стените на фасадата са силно овлажнени, а комбинирано със сезонните температурни разлики част от фасадата при фронтона се изронва.
Още при откриване на гробницата членовете на археологическата експедиция констатират, че фронтонът е нарушил своята архитектурна цялост поради неустойчивостта и ронливостта на камъка, като мерки за временна консервация и реставрация не са взети и до днес. Временната защитна постройка не успява да предпази фронтона от климатичните условия и е спомогнала да се доразруши останалото покритие над коридора, което е било от плоски (тегули) и извити (имбрекси) керемиди, които днес са едва забележими. Необходимо е извършване на спешни дейности по консервация и реставрация, за да бъде съхранен фронтона.
Централният вход на храма е бил затварян с двукрила каменна врата. Вратата,чиито крила са здрави, следва да бъдат реставрирани и експонирани подходящо в гробницата. Каменната врата, която е затваряла входа към кръглата камера, днес е облегната по стените на правоъгълното помещение и също е необходимо да бъде реставрирана и експонирана подходящо.
Тясната червена надлъжна линия на профилирания блок с пластична украса пред ложето в кръглата камера, днес е едва забележима.
По стените на правоъгълното помещението се забелязват следи от влага и ясно очертани мокри петна.
Гробница Грифони е архитектурно много добре запазена. Наблюдават се още следните патологии:
– Пукнатини по част от каменните блокове
– Кристализация по повърхността на камъка, предизвикана от проникнала капилярна влага
– Разрушения по замазката на пода
– Леко изкривяване и наклоняване на стените на дромоса
Осемнадесет години след разкриването на могилни гробници Хелвеция и Грифони и изграждането на временните им защитни постройки, състоянието на тракийските паметници на културата с всеки изминал ден се влошава, след като климатичните условия и липсата на реставрационна и консервационна дейност унищожават уникалната тракийска култура, която представлява интерес като културно наследство не само за България, но и по целия свят.
Инвестиционният проект предвижда консервация, реставрация и социализация на тракийските могили Хелвеция и Грифони, в т.ч. изграждане на защитно покритие над дромоса на всяка гробница, поставяне на остъклени метални платформи, осигуряващи достъп до камерите без да се стъпва по оригиналната замазка, изграждане на осветление и климатизиране на пространството в и около гробница Хелвеция. В подножието на алеята към могила Шушманец се предвижда изграждане на приемна сграда служеща за информационен център, която да обслужва целия могилен комплекс формиран от трите гробници. Предвижда се още облагородяване на района около гробниците, в т.ч. изграждане на зона за рекреация и малък паркинг. Реализацията на проекта ще придаде съвременен и привлекателен за туристите вид на обектите. След приключване на му гробниците ще бъдат отворени за посещения с образователна, научноизследователска и чисто любителска цел от различни социални групи. Проекта насърчава социалното включване, като предоставя на целевите групи, еднакъв достъп до културно-историческото наследство, възможност за научна работа, повишаване на образованието и персоналната квалификация, равни възможности на пазара на труда и като цяло стимулира развитието на бизнеса.
На територията на Долината на тракийските владетели напълно социализирани и отворени за посетители са гробниците Голяма Косматка, Шушманец и Казанлъшката гробница(копие). Тракийски могили Хелвеция и Грифони се намират в един комплекс с могила Шушманец, но единствено последната е социализирана и отворена свободно за посетители. През 2013 г. е завършен проект „Консервация, реставрация и социализация на могилата Шушманец“ по ОПРР с бенефициент Министерство на културата. Изключително важно е реализирането на проект за консервация, реставрация и социализация на Хелвеция и Грифони, не само за запазване на тези уникални паметници на културата за бъдещите поколения, но и за валоризация на обектите на археологическото културното наследство с национално значение в комплекса и постигане на добавена стойност на туристическата дестинация – Долината на тракийските владетели.