Очаквани резултати

След приключване изпълнението на дейностите по проект ,,Консервация, реставрация и социализация на тракийски могили ,,Хелвеция“ и ,,Грифони“ се очакват следните резултати:

Консервирани, реставрирани и социализирани още две тракийски могили от Долината на тракийските царе – тракийски гробници „Хелвеция“ и „Грифони“;

Извършена валоризация на обектите на археологическото културно наследство с национално значение в Долината на тракийските владетели;

Повишена привлекателност на Долината на тракийските владетели;

Създадени възможности за придобиване на повече знания за културното наследство на тракийските племена, живели по нашите земи;

Създадени условия за провеждане на културно-образователни инициативи;

Създадена добавена стойност на туристическата дестинация;

Повишена удовлетвореност на посетители, туристи, общественост от страната и чужбина;

Обогатен туристически продукт – Долината на тракийските владетели, чрез социализацията на още две тракийски гробници;

Ефективно опазени и използвани културни ценности;

Осигурен равен достъп до културното наследство;

Оказано положително въздействие върху местната икономика, повлияно от по-голямата посещаемост на региона.