Успешно стартира изпълнението на проект „Консервация, реставрация и социализация на тракийски могили „Хелвеция“ и „Грифони“

tabela_kazanluk

Община Казанлък стартира изпълнението на проект,,Консервация, реставрация и социализация на тракийски могили „Хелвеция“ и „Грифони“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 по Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство“. Договорът за безвъзмезда финансова помощ бе подписан на 22.04.2015 г., като стойността на проекта е 2 776 524,49 лв. с ДДС и срок за изпълнение – 13 месеца. Партньор на Община Казанлък в изпълнение на дейностите е Исторически музей ,,Искра“ – гр. Казанлък.
В рамките на проекта ще бъде изградена приемна сграда, която да служи за информационен център и ще обслужва посетителите на тракийските могили „Грифони“, „Хелвеция“ и „Шушманец“. Районът около приемната сграда и гробниците ще бъде облагороден, ще се изгради зона за рекреация и малък паркинг.
Основни дейности по проекта са още консервация, реставрация и социализация на тракийските могили ,,Хелвеция“ и ,,Грифони“. Предвижда се изграждане на постоянни защитни покрития и хидроизолация над гробниците, монтиране на дата-логери, изграждане на електрическа инсталация и осветление, климатизиране на пространството в и около гробница „Хелвеция“, поставяне на остъклени метални платформи, консервационно-реставрационните работи и други.
Към настоящия момент има определен екип за управление  на проекта и са в процес на подготовка процедурите по реда на ЗОП за избор на изпълнители за строително-монтажните и консервационно-реставрационните работи, строителен надзор и публичност.
Чрез реализацията на проекта ще се допълни с още два обекта списъка с вече реставрираните и отворени за посещения обекти в Долината на тракийските владетели – Казанлъшка тракийска гробница (намираща се под егидата на ЮНЕСКО), гробниците Голяма Косматка, Оструша, Крън II, Голяма Арсеналка, Шушманец, създавайки по този начин една Интегрирана система от социализирани паметници на културата.