ФМ на ЕИП

В рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и на Норвежкия финансов механизъм за периода 2009-2014, страните донори (Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия) предоставят финансиране за 16 държави в размер на 1,798 млрд. eвро. В рамките на двата финансови инструмента, България получава достъп до общо 126,6 млн. евро (78,6 млн. евро по Финансовия механизъм на ЕИП и 48 млн. евро по Норвежкия финансов механизъм) за финансиране на проекти в приоритетни за страната ни сектори: опазване на околната среда, възобновяеми енергийни източници, възстановяване на културното и природно наследство, инициативи за обществено здраве, деца и младежи в риск, иновации за зелена индустрия, правосъдие и вътрешни работи. Приблизително 12 млн. евро са отделени за подкрепа на неправителствени организации и 1,5 млн. евро за стипендии. Общите цели на двата финансови инструмента са намаляването на икономическите и социалните различия в ЕИП и развитие на двустранните отношения между държавите-донори и държавата бенефициент чрез финансиране на проекти в различни области, сред които съхраняване на културното наследство и насърчаване на разнообразието в културата и изкуствата в рамките на европейското културно наследство.

На 29 юни 2011 г. бе подписан Меморандум за разбирателство относно прилагането на Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 между държавите-донори (Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия) и Република България. Министерството на културата е Програмен Оператор за Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009-2014). Размерът на гранта от страните Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ 8 донори (Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия) по програма БГ 08 е 14 000 000 eвро. Общата стойност на програмата е 16 470 588 евро с националното съфинансиране.

На 21.05.2013 Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ е одобрена от Комитета на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Споразумението за изпълнение на програмата е подписано на 15.10.2013 г. от страна на ръководителя на Националното координационно звено по ФМ на ЕИП в България и министъра на културата на Република България.

По програмата се подкрепят проекти в следните области:

Възстановяване, реставрация и опазване на културното наследство;

Достъпност на културното и природното наследство;

Документиране на културната история;

Представяне на съвременно изкуство и култура пред широката общественост;

Дейности, насочени към укрепване на двустранните отношения между културни дейци от България и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия..

Програма БГ08 включва мерки, касаещи приоритетни дейности в областта на консервацията на културното наследство и насърчаването на многообразието в изкуството и културата. Програмата е разделена на четири тематични мерки: “Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”, насочена към реновиране, рехабилитиране и възстановяване на сгради от културното наследство, обновяване чрез интерактивни технологии на изложбени пространства и платформи, дейности за предпазване на пространства от културното наследство и превръщането им в музеи на открито.